Vælg en side

Tilmelding HF2

Hvilke formelle krav skal jeg opfylde, hvis jeg kommer direkte fra 9.klasse?
Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau i:
7.-9. klasse, hvis du søger optagelse til skoleåret 2017-2018
6.-9. klasse, hvis du søger optagelse til skoleåret 2018-2019

Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse

Opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse

Hvilke formelle krav skal jeg opfylde, hvis jeg kommer direkte fra 10.klasse?
10. klasse: have aflagt alle foreskrevne prøver i 9. og 10. klasse

Vurderet uddannelsesparat

Modtaget undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

Bestået folkeskolens afgangseksamen

Andre veje til en HF uddannelse
Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver. Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse

Du kan også blive optaget, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover

Hvilke formelle krav skal jeg opfylde, hvis jeg ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse?

Du skal A:
have afsluttet 10. kl.
have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve (skriftligt og mundtligt) i dansk, matematik og engelsk
have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi
have indstillet dig til folkeskolens afgangsprøve i andet fremmedsprog (og have aflagt denne i tilfælde af udtræk) eller have aflagt 10. klasse-prøve i 2. fremmedsprog
hvis skolen i din uddannelsesplan har indstillet dig til optagelsesprøve, skal den aflægges her hos os
Vær opmærksom på, at du skal vælge mellem Idræt , Musik C, Mediefag C, Design & arkitektur C

eller du kan B:
blive optaget på HF, hvis du har gennemført anden undervisning, hvor kravene svarer til folkeskolens 10. klasses prøve
du skal i så fald til en ansøgningssamtale
Vær opmærksom på, at du skal vælge mellem Idræt , Musik C, Mediefag C, Design & arkitektur C

Hvilken hjælp kan jeg få undervejs?
På det to-årige HF tilbydes du dels gennemførselsvejledning, som omfatter individuel vejledning og kollektiv vejledning, og derudover tilbydes du overgangsvejledning, som handler om tiden efter hf.

Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte kursist om støtte til at kunne gennemføre uddannelsen på den normerede tid. Vejledningen omfatter samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. Vejledningen omfatter også forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv. Den individuelle vejledning gives efter behov. Alle kursister skal i begyndelsen af uddannelsen til en introduktionssamtale og følges tæt i hele forløbet af både studievejleder og tutor.

Den kollektive vejledning skal sikre, at du og de andre kursister er grundigt orienteret om valg af fag på andet år og om valgfagenes betydning i forbindelse med dit senere valg af uddannelse og erhverv. Og desuden skal du orienteres om økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder reglerne for tildeling af SU. Endelig kan studievejlederen – evt. sammen med andre af klassens lærere – tage emner op til drøftelse, som tilgodeser aktuelle behov i klassen (f.eks. samarbejds- og trivselsproblemer).

Overgangsvejledning foregår via Studievalg Østjylland, som har til opgave at sikre, at du som hf’er bliver informeret om dine muligheder efter hf. I disse år kommer der mange ændringer af reglerne for optagelse på videregående uddannelser og fremtidsudsigterne i forhold til arbejdsmarkedet er hele tiden i forandring. Disse ændringer kan man orientere sig om på uddannelsesportalen på nettet: www.ug.dk. Desuden kommer Studievalg Østjylland på besøg på skolen et antal gange i løbet af din tid på hf for at orientere om disse forhold, ligesom du både kan være i mailkontakt med og få personlige samtaler med din studievalgsvejleder.
Links: www.studievalg.dk/oestjylland

Hvordan med min økonomi?
I forbindelse med din optagelsessamtale vil du få orientering om din økonomiske situation under uddannelsen. Se også SU taksterne her på www.su.dk. Få nærmere oplysninger om ansøgning om SU hos Tina Feldbak eller Birgitte N. på 1. sal i bygning C hver dag mellem 9.30-12.

Ved optagelse på det to-årige HF-kursus skal du påregne visse udgifter: Beløbsrammen for egenbetaling af bøger, lommeregner, naturvidenskabelig ekskursion og introarrangementer er  ca. 1.550 kr. Hertil kommer så udgifter til studietur på ca. 2.500 kr.
Link: www.su.dk

Kan jeg få befordringstilskud?
Læs om egenbetaling for ungdomskort her på: www.ungdomskort.dk

Hvad kan jeg bruge HF til?
Der findes over 250 videregående uddannelser, som kræver en gymnasial eksamen. Til en del af disse uddannelser kræves der – udover den adgangsgivende eksamen – bestemte fag på bestemte niveauer, såkaldt uddannelsesspecifikke krav. For en samlet oversigt, se www.ug.dk.

Her eksempler på uddannelseskrav til lange videregående uddannelser i 2014, som du indfrier med valgfag fra den 2-årige HF-uddannelse:

 • Historie kræver Samfundsfag B, Tysk fortsætter B
 • Engelsk/Erhvervssprog Engelsk kræver Engelsk A, Tysk fortsætter B
 • Statskundskab kræver Matematik B
 • Psykologi kræver Matematik B
 • Informatik kræver Matematik B

Du kan supplere din 2-årige HF-uddannelse med Matematik A som flexundervisning for at opfylde adgangskravene til lange videregående uddannelser – eksempelvis:

 • Økonomi kræver Matematik A
 • Medicin kræver Matematik A, Fysik B, Kemi B
 • Odontologi kræver Matematik A, Fysik B, Kemi B

Du kan stadig med en HF-uddannelse, uanset valg af fag, søge ind på en lang række videregående uddannelser, fx nedenstående korte og mellemlange videregående uddannelser:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Folkeskolelærer (liniefag kræver B-niveau i faget og en karakter på mindst 7)
 • Fysioterapeut
 • Journalist
 • Laborant
 • Jordemoder
 • Politi
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
Share This