Vælg en side

Anti-mobbepolitik

 

Anti-mobbestrategi

På THL tager studie- og ordensreglementet udgangspunkt i skolens værdier:
• Rummelighed
• Faglighed
• Fællesskab
• Den enkelte kursist
suppleret med en forventning om, at vi møder hinanden med åbenhed, samarbejde og gensidig respekt.

Som en naturlig konsekvens af ovenstående betragter skolen enhver form for mobning som værende helt uacceptabel. Dette gælder uanset:
• om mobningen foregår mundtligt, skriftligt, handlingsmæssigt eller på de sociale medier
• om den retter sig mod elever, lærere eller andre ansatte

Du skal være særlig opmærksom på, at reglerne både gælder i og uden for skoletiden. Regler gælder i de situationer, hvor skolen vurderer, at din adfærd har haft direkte negativ indflydelse på undervisnings miljøet herunder andre elevers psykiske arbejdsmiljø og mulighed for udvikling og læring.

Definition af mobning

På THL anvender vi følgende definition fra Arbejdstilsynet:
“Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.” “De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.”

Mobning har mange former og udtryk og kan både være direkte og indirekte. Som eksempler på direkte mobning kan nævnes ”.. udskældning, råb, overfusning, grove drillerier, trusler eller manglende anerkendelse af personens arbejdsindsats.” Eksempler på indirekte mobning kan eksempelvis være ”.. mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, ignorering af en person..” . Begge dele kan foregå, når mobber og moppeoffer er fysisk tilstede sammen eller kan foregå virtuelt på ex. de sociale medier . Du skal derfor være opmærksom på, at der ikke skelnes mellem, om mobningen foregår på skolen eller uden for skolen/skoletiden. Det afgørende er, at handlingerne bevirker en proces, hvor moppeofferet udstødes fra det sociale fællesskab, som en klasse, et hold og en skole udgør. Alle elever og ansatte har krav på et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, fordi det er betingelsen for udvikling og læring. Også derfor er mobning helt uacceptabelt.

Antimobbestrategi
Formålet med strategien er at styrke det sociale fællesskab på THL og dermed skabe et godt og trygt undervisningsmiljø, der fremmer både den enkeltes og fællesskabets læring.

På THL vil vi forebygge mobning på følgende måde:

Ledelse og medarbejdere
• Sikrer at eleverne har kendskab til studie- og ordensreglerne, herunder skolens antimobbestrategi
• Sikrer fællesskabsfremmende aktiviteter på tværs af klasser, årgange og afdelinger
• Gennemfører årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet og drøfter re-sultaterne med elev- og kursistrådet og beslutter evt. nye forebyggende tiltag
• Er i løbende dialog med elev- og kursistrådet om trivslen på skolen
• Har pligt til gensidig information, hvis man bliver opmærksom på evt. problemer

Klasseteam og lærere
• Drøfter løbende den enkelte elevs og klasses trivsel
• Drøfter begrebet ”god klasserumskultur” med klassen/holdet
• Arbejder med begrebet ”digital dannelse” og bevidstheden om digitale spor
• Laver fællesskabsfremmende aktiviteter så som introforløb, ekskursioner og studietur og etablerer efter behov et klasseråd
• Inddrager straks kolleger, studievejleder og ledelse, hvis man bliver opmærksom på evt. problemer

Klasser/hold/den enkelte elev
• Alle skal medvirke til at opretholde god tone også på de sociale medier
• Alle er forpligtet på aktivt at sige fra over for mobning og orientere en lærer, vejleder eller en fra ledelsen, hvis man bliver opmærksom på mobning eller mistanke om mobning uanset form, og uanset om det fo-regår på skolen eller uden for skolen
• Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke

Alle elever og ansatte på THL har et ansvar for, at skolen er et trygt sted at være og lære. Det betyder, at alle elever og alle ansatte har et ansvar for at forebygge mobning og reagere, hvis de får kendskab til mobning.

Handleplan ved mobning

Handleplan – hvis der sker mobning

Hvis en medarbejder selv observerer eller bliver gjort opmærksom på mobning eller mistanke om mobning, skal medarbejderen straks henvende sig til rektor enten direkte eller pr. mail.

Indenfor 10 arbejdsdage iværksætter rektor en handlingsplan med følgende trin:

1. Trin: En midlertidig handlingsplan i form af eksempelvis:
• Indhentning af partsindlæg fra mobber og mobbeoffer
• Indhentning af udsagn fra evt. vidner
• Afdækning af den mobbedes behov i forhold til situationen
• Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner
• Evt. midlertidig hjemsendelse af mobberen
• Orientering af klassens lærere og studievejleder

2. Trin: I samarbejde med lærere og vejleder udarbejder rektor en redegørelse for hændelsesforløbet. I den forbindelse indkaldes de involverede parter og evt. andre relevante personer til en afdækkende eller supplerende samtale med rektor.

3. Trin: Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, udarbejder rektor – evt. i samarbejde med lærere og studievejleder – en konkret handlings-plan for det videre forløb. Handlingsplanen kan eksempelvis indeholde følgende elementer:
• Samtale med mobbeoffer og mobbe. Det kan ske hver for sig og/eller som en form for mediation
• Samtale med mobbeoffer og evt. støttepersoner
• Orientering af lærere, studievejleder, skolens psykolog og klasse med henblik på at forebygge lignende situationer
• Iværksættelse af evt. sanktioner i forhold til mobberen. Sanktionerne vil følge de retningslinjer, der er beskrevet under

Uanset form er mobning en overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement og vil derfor blive sanktioneret ifølge dette. Se nedenfor under Konsekvenser ved overtrædelse af ordensreglerne

Klagemuligheder
Hvis du oplever, at skolen ikke reagerer passende i forhold til mobning generelt eller i konkrete tilfælde, kan du i første omgang klage til skolens rektor, der videresender din klage til skolens bestyrelse. Hvis du ikke får fuldt medhold i din klage, sendes klagen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCMU) Læs mere her.

Share This