Vælg en side

Eksamen og prøver

Her kan du læse nærmere om regler og retningslinjer m.v. i forbindelse med eksamen på TH. LANGS.

Se desuden de enkelte undermenupunkter for yderligere oplysninger.

Eksamen 2-årig HF og HF-E

På det 2-årige HF og på HF-enkeltfag er der ikke årskarakter, her skal man op til eksamen i alle fag man har fulgt. Det vil sige, at der ikke er udtræk til eksamen. Man er som udgangspunkt tilmeldt eksamen på de hold, som man er tilmeldt. Hvis man ønsker at tilmelde sig eksamen som selvstuderende, skal dette ske senest den 1. marts det pågældende år hos studievejlederen.

Eneste undtagelse herfra er idræt C, hvor man består faget ved tilstrækkeligt fremmøde og aktiv deltagelse.

Såfremt eleven eller kursisten ikke har deltaget i tilstrækkelig af undervisningen, kan det komme på tale, ikke at indstille vedkommende til eksamen. Desuden er det en betingelse for adgang til eksamen af man har afleveret følgende produkter i nedenstående fag:

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Evalueringsopgave
  • Kultur og samfundsfagsgruppe: Eksamenssynopsis
  • Religion B: Projektrapport
  • Design C: Portfolio
  • Billedkunst C: Eksamensprojekt

Eksamens folder til eleverne: her.

Eksamens belæring matematik C 2019: her

Eksamens belæring dansk, engelsk, matematik AB 2019: her

AVU - skriftlig eksamen

AVU – skriftlig eksamen

Der kan være betingelser for deltagelse i den skriftlige prøve. Det er vigtigt, at du kontakter din lærer, for at få klarhed over, om du opfylder betingelserne (aflevering af opgaver o.l.)

Du kan søge om særlige prøvevilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. Du kan hente en ansøgningsformular ved at klikke her:
dansk
matematik
engelsk
Vær opmærksom på, at der kræves dokumentation fx en ordblindetest eller lægeerklæring. Ansøgningen med bilag skal afleveres til Birgitte på SU-kontoret. Se dato for ansøgningsfrist i Ludus. Ansøgningsfristen er den 12/10-18 hos Birgitte Nielsen i C10. 

Hvad skal du selv medbringe til skriftlig eksamen?

Du skal selv medbringe:

  • Computer (husk også ledning til strøm)
  • skriveredskaber
  • de til faget tilladte hjælpemidler (Det er dit ansvar, at du medbringer de tilladte hjælpemidler)

Før prøven
Du skal møde i god tid til skriftlig eksamen og senest 15 minutter før prøven begynder. Hvis du benytter pc, skal du møde 30 minutter før prøvens start. Du har ikke krav på at deltage i prøven, hvis du ikke møder til tiden.

Hvis du kommer for sent, kan skolen dog tillade dig at deltage i prøven, hvis skolen anser forsinkelsen som rimelig begrundet og af kortere varighed, samt anser det for udelukket, at du kan have modtaget nogen form for oplysninger om prøven. Prøvetiden forlænges ikke med den tid, du er blevet forsinket.
Det er ikke muligt at komme til sygeeksamen på AVU. Du kan komme til skriftlig eksamen igen førstkommende december eller juni måned.

Du skal inden prøven starter lave sidehoved/fod, skrive navn, kursistnummer, fag, holdnr. (står på en seddel ved din plads), dato og sidetal og gemme på harddisk eller egen usb-pen. Udskrifter uden navn og kursistnr. er ugyldige.
Computer ved prøverne betragtes som udgangspunkt som et skriveredskab og kan som et sådant anvendes ved prøverne. Af de enkelte læreplaner fremgår udtrykkeligt om hele eller dele af computerens funktioner er tilladt eller ikke tilladt. Står det anført i læreplanerne, at der som hjælpemiddel udelukkende må anvendes ordbøger, kan disse godt være elektroniske ordbøger. Hvis du anvender computer i denne situation, vil det så betyde, at såvel stave- som grammatikkontrol er slået fra under prøven.
Når du har gjort klar, og inden prøven starter, skal du aflevere din mobil (slukket eller lydløs) samt din taske til de tilsynsførende.

Under prøven
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Al henvendelse til de tilsynsførende sker ved håndsoprækning. Du må ikke forlade din plads uden at have fået tilladelse fra de tilsynsførende.
Der må under prøven kun anvendes det papir, skolen udleverer. Ekstra papir fås ved at henvende sig til de tilsynsførende. Du skal udfylde rubrikkerne på alle ark, som du ønsker bedømt, med navn, kursistnummer, sidetal og antal ark i alt.
Hvis du ønsker at høre musik under prøven, må du medbringe en mp3-afspiller, en iPod eller høre musik fra din computer med hovedtelefoner. Musikken skal være downloadet til din enhed, da du ikke må hente musik på internettet under prøven. Du må ikke høre musik på dine telefon – denne er afleveret til tilsynsførende inden prøvens start. Hvis du hører musik under prøven, skal du tage hensyn til de andre eksaminander. Hvis de tilsynsførende beder dig skrue ned eller slukke for musikken, skal du rette dig efter deres besked.

Snyd ved prøven
Hvis du under en prøve skaffer dig hjælp, benytter ikke-tilladte hjælpemidler eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, vil du blive bortvist fra den pågældende prøve.

Brug af computer
Hvis du bruger computer, skal du huske at gemme tit. Hvis der sker tab af data (den skrevne tekst forsvinder), og hvis der sker strømsvigt eller andre tekniske problemer med it-udstyret, skal du fortsætte prøven i hånden. Udprintning sker ved henvendelse til de tilsynsførende.
Internettet må kun benyttes til onlineordbogen ”Ordbogen.com”.

Aflevering
Når de tilsynsførende tilkendegiver, at der er 15 minutter tilbage, må de, der bruger pc, udskrive opgavebesvarelsen én gang. Du skal skrive under på den sidste side. Ellers er afleveringen ikke gyldig.
Du må ikke forlade din plads de sidste 15 min. inden prøven slutter. Ønsker du at afslutte din prøve, inden tiden er udløbet, skal du blive siddende på din plads, indtil en tilsynsførende har bekræftet rigtigheden af antal ark og nummereringen. Benytter du egen pc og vælger at gå, før prøven er afsluttet, kan du ikke tage din pc med fra lokalet, før prøven er helt afsluttet.
Alle skal skrive under på et omslag, som besvarelsen lægges ind i. Underskriften tilkendegiver, at man ikke har snydt. (For matematik D: selv om du evt. afleverer hele besvarelsen på regneark, skal du alligevel skrive under på omslaget og aflevere det tomt ved prøvens afslutning).
Når den tid, der er fastsat for prøven, er udløbet, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet og indsamler opgavebesvarelserne. Alle eksemplarer af opgavesættene skal blive i prøvelokalet, indtil prøven er afsluttet. Hvis du afleverer ved prøvens slutning, må du tage dit eget opgavesæt med ud af prøvelokalet. Hvis du afleverer tidligere, kan du afhente dit eget opgavesæt umiddelbart efter prøvens afslutning.

Efter prøven
Hvis du er utilfreds med bedømmelsen af din opgave, har du mulighed for at klage til institutionen jf eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.
Klagen skal være skriftlig og begrundet og indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen skal indgives individuelt og nøje angive de faktiske omstændigheder. Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen (se eksamensbekendtgørelsen for yderligere information) Eksamensbekendtgørelsen

AVU - mundtlig eksamen

Der kan være betingelser for deltagelse i den mundtlige prøve. Det er vigtigt, at du kontakter din lærer, for at få klarhed over, om du opfylder betingelserne (aflevering af opgaver o.lign)

Du kan søge om særlige prøvevilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. Du kan hente en ansøgningsformular ved at klikke her:
dansk
matematik
engelsk
samfundsfag
historie
naturvidenskab

Vær opmærksom på, at der kræves dokumentation fx en ordblindetest eller lægeerklæring. Ansøgningen med bilag skal afleveres til Birgitte på SU-kontoret. Se dato for ansøgningsfrist i Ludus. Ansøgningsfristen er den 12/10-18 hos Birgitte Nielsen i C10. 

Før prøven
Mød i god tid til den mundtlige eksamen. Vi opfordrer til, at du møder frem 15 minutter før. Du kan i se i Ludus, hvilken dag, og hvilket lokale du skal være i. Kommer du for sent eller bliver syg kan du ikke aflægge prøve. Som udgangspunkt kan du aflægge prøve førstkommende december eller juni måned (bemærk enkelte valgfagsprøver tilbydes kun 1 gang årligt).

Hjælpemidler
Din lærer har forberedt dig på, hvilke hjælpemidler du må anvende under forberedelse og prøve.
Se også link til ”oversigt over tilladte hjælpemidler”

Hvis du ønsker at bruge computer i forberedelsestiden, har du kun adgang til internettet til at hente egne notater eller ordbøger (ikke Google Translate). Der vil sidde en tilsynsførende i forberedelseslokalet.

Efter prøven
Hvis du er utilfreds med bedømmelsen af din opgave, har du mulighed for at klage til institutionen jf eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.
Klagen skal være skriftlig og begrundet og indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen skal indgives individuelt og nøje angive de faktiske omstændigheder. Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen (se eksamensbekendtgørelsen for yderligere information) Eksamensbekendtgørelsen

Eksamens tidpunkter
Dansk D a-da258 se den her.
Dansk G a-da138 se den her.
DSA D a-dsa228 se den her.
DSA G a-dsa128 se den her.
Engelsk D a-en218 se den her.
Engelsk G a-en138 se den her.
Engelsk LIFT a-en148 se den her.
Historie D a-hi228 se den her.
Historie D a-hi238 (LIFT) se her.
Matematik G a-ma138 se den her.
Matematik G a-ma148 se den her.
Matematik D a-ma248 se den her.
Naturvidenskab a-Inat(a-na138) se den her.
Naturvidenskab G a-sa128 se den her.
Naturvidenskab G a-sa118 se den her.
Samfundsfag G a-sa138 se den her.

Share This