Prøver og eksamener

Prøver og eksamener

På det 2-årige HF og på HF-enkeltfag er der ikke årskarakter, her skal man op til eksamen i alle fag man har fulgt. Det vil sige, at der ikke er udtræk til eksamen. Man er som udgangspunkt tilmeldt eksamen på de hold, som man er tilmeldt. Hvis man ønsker at tilmelde sig eksamen som selvstuderende, skal dette ske senest den 1. marts det pågældende år hos studievejlederen.

Eneste undtagelse herfra er idræt C, hvor man består faget ved tilstrækkeligt fremmøde og aktiv deltagelse.

Såfremt eleven eller kursisten ikke har deltaget i tilstrækkelig af undervisningen, kan det komme på tale, ikke at indstille vedkommende til eksamen. Desuden er det en betingelse for adgang til eksamen af man har afleveret følgende produkter i nedenstående fag:

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Evalueringsopgave
  • Kultur og samfundsfagsgruppe: Eksamenssynopsis
  • Religion B: Projektrapport
  • Design C: Portfolio
  • Billedkunst C: Eksamensprojekt

Ved sygdom i forbindelse med eksamen, kontaktes kontoret straks. For at få tilbudt en sygeeksamen, skal der fremvises lægeerklæring på sygdom. Hvis man af andre uforudsete grunde end sygdom er forhindret i at nå frem til eksamen, skal kontoret kontaktes straks.

Ved umeldt udeblivelse fra eksamen, bliver man ikke tilbudt en anden eksamensdato. Her vil man skulle vente til den følgende eksamenstermin, med at kunne tilmelde sig eksamen igen. Hvis man kommer for sent til en eksamen, har man ikke ret til at få adgang til eksamen.

En prøve starter, når uddelingen af opgaver er påbegyndt eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. Al kommunikation med omverden er forbudt og vil blive betragtet som forsøg på eksamenssnyd.

Hvis man har særlige udfordringer af fysisk eller psykisk art, tilbyder skolen forlænget tid til forberedelsen samt diverse elektroniske hjælpemidler. Visitation til dette tilbud sker ved skolens læsevejledere.

Det er forbudt at skaffe sig uretmæssig hjælp til besvarelsen af en opgave eller i forbindelse med eksaminationen. Hvis dette sker, bortvises man fra prøven.

Hvis man efter en eksamen ønsker at klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, skal man henvende sig til den eksamensansvarlige. Her vil man få en klagevejledning. Herefter skal man skrive en skriftlig klage, som skal indleveres senest 14 dage efter eksamenskarakteren er kendt.

Yderligere informationer om eksamen gives til eksamensinformation i slutningen af april, samt i de dokumenter som kommer til at ligge her på siden. Eksamensplanerne kommer til at ligge i elevernes individuelle skemaer i LUDUSweb.

 

 Forrige side: Undervisningsbeskrivelser
Næste side: Studieplaner